ลพบุรีในบริบทใหม่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน


ถึงแม้ลพบุรีจะเป็นแค่เมืองเล็กๆแต่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายทางประวัติศาตร์ที่ถูกบันทึกมาอย่างยาวนาน  ผ่านความรุ่งเรื่องมาหลายครั้ง  ตั้งแต่สมัยทวารวดี อาณาจักรละโว้ - อยุธยา ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ทั้งยังเคยเป็นราชธานีในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความมีเสน่ห์ของลพบุรียังคงเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่งดงาม รวมทั้งธรรมชาติที่ละลานตาไม่ว่าจะเป็น  ทุ่งดอกทานตะวัน เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์  วิถีชุมชน  ด้วยจุดเด่นของเมืองยังมีแม่น้ำอีกหลายสาย เช่น แม่น้้าลพบุรี แม่น้้าป่าสัก ที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความหลากหลายของลพบุรีที่มีความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


           
ดังจะเห็นถึงความเจริญในอดีตของเมืองลพบุรี ( หรือเมืองละโว้เป็นชื่อที่เรียกขานมาตั้งแต่โบราณ ) ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายโดยเฉพาะวัดวาอารามเก่า ๆ ในสมัยอยุธยาที่ตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก  และหนึ่งในวัดนั้นก็คือ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือที่ชาวลพบุรีเรียกกันจนติดปากว่า วัดเขาพระงาม  ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี  ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง  12.5  กิโลเมตร ตามถนนสายลพบุรี – โคกสำโรง  วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดร้างสร้างมาแต่สมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่เช่นซากกำแพงเก่าเชิงเขาและพระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ที่สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยทวารวดี   โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่พระระดับเกจิอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นได้มาสนทนาธรรมกับพระครูอุบาลี เมื่อปี 2455


         
ด้วยความโด่งดังขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  พระระดับเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นอาจารย์สายวิปัสสนาผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพธรรมชั้นเยี่ยมในปัจจุบัน  เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ดีงามและมีคุณูปการที่ดีแก่สังคม เป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก ตั้งมั่นอยู่บนความเพียรตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา ไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งหาได้ยากในสมัยปัจจุบัน  และจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงเป็นธรรมขั้นสูง   จึงเป็นที่ศรัทธาของหมู่ชาวพุทธ   คนทั่วโลกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่าง ๆ  ที่แผ่ไปทั่วโลกทำให้องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเชิดชู หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563 -   พ.ศ. 2564 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล โดยถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ  

          
การมาท่องเที่ยวเมืองลพบุรีในปัจจุบันจึงมิได้เป็นแค่ทางผ่านทางประวัติศาสตร์แต่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนคือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี  เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งศรัทธาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ หลักธรรมคำสอน และวิถีชีวิตของชุมชนรอบวัด
          
1 วันที่ไม่ธรรมดาของโครงการท่องเที่ยวทริปนี้   นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นอกสถานที่ และบรรยากาศภายในถ้ำบนเขาที่เงียบสงบเหมาะแก่การฝึกจิตทำสมาธิ ได้เห็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่มีคุณค่าทางพุทธศาสนา คือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ทอดยาวอยู่ในถ้ำ ภาพวาดบนผนังถ้ำ และพระใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา    สัมผัสกับความเชื่อของชาวพุทธผ่านประติมากรรมต่าง ๆ เช่นความอ่อนช้อยของราวบันไดพญานาคที่ทอดยาวจากบนถ้ำลงมาสู่พื้นได้อย่างสวยงาม       ลงมาด้านล่างจะเห็นวิถีชีวิตของชุมชนรอบ ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าดั้นมือ โอทอปที่ขึ้นชื่อของตำบลเขาพระงาม  ผสมผสานกับแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงที่ วัลลภาฟาร์มสเตย์
           
การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็นการผสมผสานแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสร้างรายได้ในชุมชน ตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างดีตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวทีต้องการศึกษาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น    และยังชูอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่พัฒนาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสถานทีท่องเทียว ทีพัก อาหาร การผลิตสินค้าชุมชน เป็นต้น 

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด  โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ได้ที่ www.luangpumun-cbt.org


Post a comment

0 Comments