ตามรอยโครงการพระราชดำริ “เส้นทางศรัทธา” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (เพชรสมุทรคีรี)จังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เรียกเป็นกลุ่มว่า “เพชรสมุทรคีรี” ได้สร้างสรรค์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริ  “เส้นทางศรัทธา” โดยมี บริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ทอดด์ ทองดี) รับผิดชอบดำเนินการในโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ 10 แห่ง ในรูปแบบ “เส้นทางศรัทธา” ร่วมด้วยความร่วมมือของอีกหลายภาคส่วนด้วยกันรวมถึง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในโครงการตามแนวพระราชดำริ 10 โครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้น 

นอกจากนี้  ยังได้ร่วมมือถึงแผนการพัฒนาแต่ละพื้นที่ (Friendly design) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการที่จะร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562  ด้วยการแต่งกลอน ประพันธ์บทเพลง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพื่อยกย่องแต่ละสถานที่ และวิสัยทัศน์ที่สะท้อนความอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9 )และพระบรมวงศานุวงศ์

การพัฒนาและการประชาสัมพันธ์นี้มาในรูปแบบใหม่ ที่ตั้งใจใช้สถานที่แต่ละโครงการตามแนวพระราชดำรินี้เป็นต้นแบบ หรือเรียกได้อีกอย่างว่าดุมในการท่องเที่ยว คือการบันดาลคนอื่นในการสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเป็นเส้นทางที่น่าสนใจเหมาะแก่การท่องเที่ยวภายใน 2 วัน ซึ่งมีโครงการตามแนวพระราชดำริในเส้นทาง 5 สถานที่  โดยได้มีพิธีเปิดโครงการ “เส้นทางศรัทธา” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่โครงพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  พงศ์ศิริไพศาล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนจากแต่ละกลุ่มจังหวัด ที่มาร่วมฉลองการเปิด “เส้นทางศรัทธา” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และความร่วมมือซึ่งกันและกันของประชาชนท้องถิ่น เป็นการผนวกพลังที่ยิ่งใหญ่ของโครงการเส้นทางศรัทธาเพชรสมุทรคีรี
  เกี่ยวกับโครงการ “เส้นทางศรัทธา”นี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ข้อมูลว่า “ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และประธานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  “เพชรสมุทรคีรี”  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการเส้นทางศรัทธา ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เชิงความศรัทธาความสร้างสรรค์ และในเวลาเดียวกันยังสามารถโปรโมทและขยายการท่องเที่ยวของโครงการพระราชดำริ  ให้เป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยว โดยสร้างสรรค์  ด้วย ๔ เส้นทางที่สร้างขึ้นมา จากความร่วมมือกันของชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการและภาคเอกชน  การดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  ใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการศึกษา ประพันธ์กลอนเพลงและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใน ๑๐ แห่ง ให้เหมาะกับการใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสากล  โดยได้พัฒนาปรับปรุงการสื่อสารให้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

จะเห็นได้ว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  ได้เติบโตเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นผลมาจากการ ที่เราช่วยกันสร้างสรรค์และผนวกพลังกันของ ๔ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลกินหอยดูนกตกหมึก งานพระนครคีรี  งานจังหวะแผ่นดิน  ณ เมืองเพชร และงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี จนถึงงานเส้นทางศรัทธานี้  ได้มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบรายการหนังสั้น สารคดีใหม่ รวมถึงเผยแพร่ การออกอากาศทางยูทูปและช่องโทรทัศน์อัมรินทร์ ในตอนพิเศษ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการฉลองเส้นทางศรัทธาเต็มรูปแบบ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเส้นทางศรัทธาจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริตามเส้นทางใน ๔ จังหวัดของเรา  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย์ และความศรัทธาที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่มีซึ่งกันและกัน เมื่อผนวกพลังแล้วจะกลายเป็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน”
ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  พงศ์ศิริไพศาล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า “ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้รับการริเริ่มขึ้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ทรงดำเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้านข้อมูลและความรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยเริ่มโครงการจากในเขตพื้นที่รอบ ๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาคก่อนจากนั้น จึงขยายขอบเขตออกไปสู่พื้นที่ทั่วประเทศ 
โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามความจำเป็นและประหยัด  ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ“พึ่งพาตนเองได้”ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 นอกจากมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วทั้ง 4 จังหวัดยังมีโครงการพระราชดำริ  จำนวนรวมกันถึง  230 โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน  8 โครงการ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 21 โครงการ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน  92 โครงการ  และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 109 โครงการ  

โครงการพระราชดำริหลายแห่งมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โจทย์สำคัญที่จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ควรเร่งดำเนินการเพื่อการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดเข้าหากัน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ให้มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ในอนาคต จึงควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงการเชื่อมโยงเส้นทางและสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่มีศักยภาพ 10 แห่ง คือ

1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project.
2. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
The Sea Farm Royal Project initiated by HM Queen Sirikit
3. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
The Royal Project of Hub Kapong
4. โครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
“Chang-Hua-Mun” Royal Initiative Project
5. โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Don Khun Huai Royal Project
6. โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
The Royal Initiated Keam Ling project in the Mahachai-Sanamchai canals
7. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Amphawa Chaiphattananurak Conservation Project
8. อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Khlong Bueng Reservoir Due to the Royal initiative
9. สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Aow Noi Rice Mill under Royal Grant Agricultural Cooperative Ltd.
10. ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hand-Made Cotton Product from Baan Khao Tao Due to the initiative of His Majesty the King

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้ง 10 แห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตได้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
3. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
4. เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ  ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยยึดหลัก Friendly Designโดยกำหนดแนวคิด และเนื้องานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย               การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา และเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดทำ ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 4 เส้นทาง และการจัดกิจกรรม FAM Trip ประกอบด้วย 4 เส้นทาง “ศรัทธา สร้างสรรค์ สานต่อ ซึ้งซ่า”

และอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญของโครงการ “เส้นทางศรัทธา” ที่นอกจากจะเป็นการตามรอยในโครงการพระราชดำริแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ที่ได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่กำหนดเอาไว้ 3 กลุ่มงานหลัก คือเกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 โดย ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เผยว่า “ในส่วนของประชารัฐรักสามัคคี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สิ่งที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาการขับเคลื่อนสินค้า การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต่างๆร้อยเรียงกันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง และในเวทีต่าง ๆ ที่ได้เข้าถึงชุมชน เราได้มีการสกัดและถ่ายทอดว่าท่องเที่ยวไหนมีจุดเด่นที่นำมาเชื่อมโยงกับเส้นทางนี้ได้บ้าง รวมถึงสิ่งที่เรามองต่อจากนี้คือว่าเมื่อเราขับเคลื่อนแล้ว เราจะเป็นอีกความรวดเร็วในภาคของเอกชน สานพลังในรูปแบบประชารัฐร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสังคม ภาคชุมชน ที่จะนำการท่องเที่ยวไปสู่การตลาด ส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวจากนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน”

ทางด้าน นายพรชัย คุ้มมี ผู้ช่วยผู้จัดการผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรีและหัวหน้าคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริกับงานของประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรี เป็นภาคเอกชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่นำมาสู่โครงการพระราชดำริ เป็นการส่งเสริมและการสนับสนุนทั้งชุมชนและเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของประชารัฐ ทำงานในด้านของการเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน สนับสนุนความคิด ช่วยเหลือและพัฒนาในส่วนที่ชุมชนต้องการ เป็นตัวเชื่อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในด้านการทำงานการท่องเที่ยวของชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการตั้งแต่เริ่ม เข้าไปร่วมคิดร่วมทำและวางโครงการต่างๆ การพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน การอบรมต่างๆ ทำให้รายได้เกิดกับชุมชน ทั้งเรื่องของที่พัก อาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนที่เราขับเคลื่อนด้วยกันก็จะได้รับประโยชน์ ประชาชนมีรายได้ อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน” “เส้นทางศรัทธา” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการน้ำดีที่ช่วยสืบสานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ที่เราในฐานะประชาชนคนไทยจะร่วมกันตามรอยพระยุคนละบาทของพระปฐมบรมราชโองการที่จะสืบสานรักษาต่อยอด ที่จะสร้างความสุขความเจริญในทุกๆ ด้านให้กับพวกเราชาวไทย ภายใต้ร่มพระบารมีบนผืนแผ่นดินนี้สืบไป

Post a Comment

0 Comments