มอบทุน Senior Project การวิจัยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว


มอบทุน Senior Project การวิจัยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว

 งานวิจัย  “การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเทียบกับเหล็กทั่วไป”  ของว่าที่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ชี้ทางเลือกการใช้เหล็กต้านทาน  แผ่นดินไหวเพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเส้นทรงยาว TATA TISCON ในประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ ประจำปี  2560  TSTH Senior Project จำนวน  20,000  บาท  แก่ปริญญานิพนธ์ หัวข้อ : งานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเทียบกับเหล็กทั่วไป ผู้วิจัยคือ นางสาวพิทย์รดา  เพ็ชรสุวรรณ นายเศวตฉัตร พรประเสริฐ  และ นายสุวิศิษฐ์  บานแย้ม  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อำพน  จรัสจรุงเกียรติ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา  2560  สาระสำคัญของงานวิจัยคือ การศึกษาเปรียบเทียบกราฟ  Strain  Energy ของคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวกับคานคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กทั่วไป  รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบว่ามาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สามารถรองรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กต้าน    แรงแผ่นดินไหว  โดยการออกแบบด้วยวิธีกำลังได้หรือไม่  และเพื่อตรวจสอบว่าคานที่เสริมด้วยเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหวสามารถรับพลังงานสะสมได้มากกว่าคานที่เสริมด้วยเหล็กทั่วไป

ทั้งนี้ผลงานวิจัยนำไปประกอบการพิจารณาใช้เหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างอาคารสำหรับต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว รวมทั้งการใช้ Design code  ของ วสท. ในการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังร่วมกับเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวเพื่อเสริมการต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว  การศึกษามีข้อมูลแสดงในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ (F) และระยะแอ่นตัว (Deflection) เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ใต้กราฟระหว่างคานคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวกับคานคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา ผลงานวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการพิจารณาให้นำเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวมาใช้กับโครงสร้างอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวในประเทศไทย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เหล็กเส้นชั้นคุณภาพสูงและเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว เหมาะสมกับงานก่อสร้างในรูปแบบใหม่ ๆ  รวมทั้งโครงสร้างต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ขึ้น    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคต ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเตรียมจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย  ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย  4.0  ใช้เทคโนโลยีนำหน้าในการพัฒนาประเทศ


Post a comment

0 Comments