ก่อตั้ง สมาคมผู้ซื้อบ้าน


ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน แถลงข่าวการก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้านอย่างรอบรู้เป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ, 2. ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้", 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย, 4. ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม, 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย, 6. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ และ 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำหรับรายละเอียดและวันที่จัดงานแถลงข่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกโปรดติดต่อสมาคมผู้ซื้อบ้าน โทร. 02 295 3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์

Post a comment

0 Comments