สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมพร้อมจัดงาน เปิดเวทีถกปัญหาการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)  เตรียมความพร้อมจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” พร้อมจัดเสวนา Suthichai Talk With Friends of ASA ในหัวข้อ “Smart & Innovative CITIES FOR ALL” เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน เผยการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองที่มีความซับซ้อนต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมจัดประกวดรางวัลทรงเกียรติระดับสากล  ASA Property Awards  รางวัลอสังหาฯ และนักพัฒนาดีเด่นประจำปี 2562

 

      

         นายอัชชพล   ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายที่จะบูรณาการสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งตามหลักวิชาการและตามหลักจรรยาบรรณในบทบาทของวิชาชีพ  รวมทั้งหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงได้จัดงาน เสวนา Suthichai Talk With Friends of ASA ในหัวข้อ “Smart & Innovative CITIES FOR ALL” เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ทำงานในวิชาชีพสถาปนิก ที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนที่มาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้าน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่สามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน

          นอกจากนี้แล้วยังได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน  ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับสถาปนิกและวงการอสังหาริมทรัพย์  เนื่องจากสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลายๆ ด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ หวังว่าจะเป็นเวทีที่เปิดมุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยผ่านวิชาชีพสถาปนิก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม นายอัชชพล ยังกล่าวอีกว่า  สังคมไทยกลัวการเปลี่ยนแปลง จึงอยากให้ทำงานด้วยการรับฟังจากทุกฝ่าย อย่าทำงานอย่าง Top Down  เพราะนี่คืออีกหนึ่งที่ที่จะทำให้มันเกิดขึ้น  ที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญมาก

          นายวีรพล  จงเจริญใจ ประธานจัดงาน  ASA Real Estate Forum 2019 และรองประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เปิดเผยว่า ปัญหาของการพัฒนาเมืองมีความซับซ้อนเกินกว่าองค์กรเดียวหรือองค์ความรู้เดียวจะแก้ไขได้ จึงต้องเชิญทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาแนวคิดในการแก้ปัญหา อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) (NIA) ฯลฯ

ทั้งนี้ภายในงานวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดเสวนาสองส่วน คือในภาคเช้าเป็นเรื่องนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการขับเคลื่อนโครงการ Mega Project ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการเงิน การคลัง ตลอดจนนโยบายสาธารณะ งานด้านวิชาการที่ต่อยอดองค์ความรู้ อาทิ Urban Tech ในยุคของการตลาดแบบ Big dataBlock chain technology และหัวข้อการสัมมนาที่อื่นๆ งานแสดง Exhibition จาก Friends of  ASA  รวมถึงการเสวนาภาคค่ำในรูปแบบ Dinner Talk หัวข้อ“Smart & Innovative CITIES FOR ALL” พร้อม Highlight ของทางสมาคมฯ ในช่วง ASA Real Estate Awards โดยจะมอบรางวัลให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณค่า 8 ประเภท และรางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่นอีก 4 รางวัล

ทั้งหมดเป็นรางวัลที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่และให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกโครงการ โดยเน้นที่การออกแบบก่อสร้างได้มาตรฐาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเป็นหลัก และต้องมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  โดยสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรกลั่นกรองอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปนิก วิศวกร และอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ จึงมั่นใจได้ว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลทรงเกียรติและมีคุณค่าที่สุดรางวัลหนึ่งของประเทศไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยการจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 จะมีขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3  โดยคาดว่างานนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

 

 

 

Visitors: 103,360