คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ,ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร , ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ , ดร.จิรายุทธ หงส์เวียงจันทร์ และ อ.ภัทรชัย วิชัยยะ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรในโอกาสคว้า 7 รางวัล จากการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม และการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร ในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ซึ่งมีเยาวชนจาก 15 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ณ อาคารบริการนิสิต จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า สำหรับ 7 รางวัล ที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้แสดงศักยภาพ ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร “หุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร “หุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” 3.รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ (ภาคนิทัศน์) โครงงาน “แผ่นดูดซับเสียงจากผักตบชวา” 4.โครงการดีเด่นรองอันดับ 1 (ภาคนิทัศน์) โครงงาน “แผ่นดูดซับเสียงจากผักตบชวา” 5.โครงการดีเด่น รองอันดับ 2 (ภาคบรรยาย) โครงงาน “การปลูกพืชไร้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลาในโรงเรือนควบคุมด้วยระบบไร้สาย” 6.รางวัลเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) โครงงาน “แผ่นดูดซับเสียงจากผักตบชวา” 7.รางวัลเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์) โครงงาน “เครื่องคัดแยกสีผลกาแฟ”

Visitors: 99,366