ITAP-สวทช.-Vgreen-TCDC ติดความรู้ SMEs รองรับตลาดสีเขียว

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดย นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ TCDC และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Vgreen) คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.รัชด ชมภูนิชรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค (ไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน วัสดุ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ)ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมรองรับตลาดสีเขียว ด้วยการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 หน่วยงานมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการในสังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าหนุนผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 10 ราย ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ก.ย. 60 - ก.ย. 63)

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน เป็นการดำเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลัก 3 แห่ง คือ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ขณะที่ Vgreen (วีกรีน) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการประเมินชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) และโปรแกรม ITAP สวทช. ที่ให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการเป็นผู้จัดการโครงการติดต่อประสานกับผู้ประกอบการ และดูแลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยโครงการฯ มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนก้าวสู่ตลาดยุคเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันความสำคัญของตลาดสินค้าสีเขียว ระบบการจัดการในการก้าวสู่ตลาดสีเขียวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และความเข้าใจเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม(Eco Labels) โดยใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อหนีจากกรอบความคิดเดิมๆ ผ่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงร่วมกันค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ จนช่วยให้ผู้ประกอบการได้โจทย์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการวิจัยและการออกแบบในเชิงลึกต่อไป เพราะเมื่อเริ่มต้นดีแล้ว ปลายทางหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ย่อมมีโอกาสทางการตลาดที่สูงกว่า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะจับมือนักออกแบบเพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งเป้าสนับสนุนSMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ปีละอย่างน้อยจำนวน 10 บริษัท โดยโครงการมีระยะเวลา 3 ปี (กันยายน 2560 - กันยายน 2563)”

“การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณากิจกรรมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน และการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมสังคมระหว่างผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต) นักออกแบบ และนักเทคโนโลยี ตลอดจนนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ สร้างแบรนด์อีโค่ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ภาคการออกแบบ และทรัพยากรบุคคลคนรุ่นใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายตลาดสีเขียว (Single green market)ของสหภาพยุโรป ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากลด้วย” ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์กล่าวเสริม


 • photo2.jpg
  ตลาดยิ่งเจริญ ก้าวสู่ปีที่ 62 ประกาศทิศทางสู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปรับกลยุทธ์...

 • Photo-2.jpg
  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุ รกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิ ชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจร...

 • อุตตม สาวนายน.jpg
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “สมาร์ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2017” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีในภูมิภ...

 • DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทย ติดปีกธุรกิจเกษตรและอาหาร
  เทคโนโลยีและไอโอทีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที...

 • 12861.jpg
  ปัจจุบันเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งแรกที่ทุกคนจะทำเหมือนกันหมด ก็คือพิมพ์คำค้นหาสิ่งที่ต้องการ ลงบน Google หรือ Facebook...
Visitors: 103,359