บรรยายการตรวจสอบภาครัฐโดย สตง.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุ รกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิ ชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.) ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิ ทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การตรวจสอบภาครัฐโดยสำนั กงานตรวจเงินแผ่นดิน" แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม 403 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาไ ด้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อชมบรรยากาศการเรี ยนการสอนจริง

Visitors: 103,360