เกาหลีใต้มหัศจรรย์แห่งทุนมนุษย์

ติ่งเกาหลี คลื่นวัฒนธรรมของเกาหลี (Koren Wave) หรือภาษาเกาหลีเรียกว่า (ฮัน-ยู) ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลี (K-Drama) ภาพยนต์เกาหลี (K-Film) เพลงเกาหลี (K-Pop) เช่นคังนัมสไตล์เป็นสินค้า ส่งออกที่ทุกๆประเทศยอมรับไม่เฉพาะวัฒนธรรมเท่านั้น เกาหลีใต้ยังเป็นผู้นำในการส่งสินค้าทางเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นโทรศัทพ์มือถือสมาร์ทโฟน ชิปหน่วยความจำ CPU และสินค้าอุตสาหกรรมหนักเช่น การต่อเรือ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล รถยนต์ อุตสาหกรรมยาและเคมี

เกาหลีใต้เคยเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสิ้นชาติในช่วงสงครามเกาหลี โดยสภาพบ้านเมืองพังยับเยินเศรษฐกิจใกล้ล้มละลาย มีสภาพบอบช้ำจากสงครามเกาหลี เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆมาช่วยฟื้นฟูประเทศ แล้วเกาหลีใต้ทำอย่างไรจึงสามารถนำพาประเทศจากอันดับที่ 101 ของโลกในปี พศ 2505 จนปัจจุบันสามารถก้าวมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วและเป็นประเทศที่เทคโนโลยีนำหน้าอันดับต้นๆของโลก การที่เกาหลีใต้ก้าวกระโดดได้เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายด้านทุนมนุษย์ รายได้ประชาชาติต่อหัวของเกาหลีใต้ในปี พศ 2504 ยังต่ำกว่าประเทศไทยหลังการยึดอำนาจขอนายพลปักจองฮี ได้มีการวางแผนให้เกาหลีใต้เปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม เนื่องจากเกาหลีใต้มีพื้นที่เพียง 1 ใน5 ของประเทศไทยและมีพื้นที่ราบเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตรน้อยทำให้มีความเสี่ยงมากที่จะนำพาประเทศออกจากความยากจนได้ นายพลปักจองฮีต้องการสร้างประเทศ โดยอาศัยต้นแบบจากประเทศเยอรมันที่แพ้สงครามอย่างยับเยินแต่สามารถสร้างปฎิหาริย์แม่น้ำไรน์ทำให้ประเทศเยอรมันกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข่งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของโลก

การสร้างปฎิหารย์ของเกาหลีใต้ เกิดจากฝีมือคนล้วนๆนั้นคือทุนมนุษย์นั้นเอง คนเกาหลีใต้เป็นคนที่มีทุนมนุษย์ที่ดีมากมาตั้งแต่ยุคโบราณซึ่งเกิดจากการปลูกฝั่งหล่อหลอมของลัทธิขงจื้อที่บ่มสอนแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเน้นจริยธรรมระหว่างพี่กับน้องสามีกับภรรยามีความจงรักภักดี ทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง ที่ส่งผลให้คนเกาหลี รักที่จะศึกษาหาความรู้ เคารพตามหลักอาวุโส รักชาติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอีกทั้งเกิดจากที่เกาหลีใต้ถูกจีนและญี่ปุ่นยึดครองมายาวนานส่งผลให้เกิด แรงกระตุ้นให้คนเกาหลีใต้มีจิตใจที่เป็นคนต่อสู้ไม่ย่อท้อ ทำให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่โชคดีในความโชคร้าย

ปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้ประสพความสำเร็จ
1)ผู้นำรัฐบาลเริ่มจากผู้นำของเกาหลีใต้ทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ชาตินิยมและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งนโยบายที่ต่อเนื่องกันและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นปัจจัยของความสำเร็จของเกาหลีใต้ แสดงให้เห็นคุณภาพทุนมนุษย์ของผู้นำประเทศ และความสำเร็จก็มาจากแรงผลักด้านกลุ่มธุรกิจแชบอล โดยมีรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้สนับสนุน

กลุ่มแชบอลในปัจจุบันจะมีหลายกลุ่มดังนี้
1) Sumsung 2) Lucky Gold Star 3) Hyundai Motors 4) Hangin 5) Lotte 6) SK 7) Doosan 8) Kia 9) Hankwa 10) Hyundai Industrial เป็นต้น

รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มแชบอลโดยออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองให้ทุนวิจัย ให้เงินกู้ สั่งเสริมการส่งออก จนแชบอลแข็งแรงและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในส่วนของแชบอล ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดจากทุนมนุษย์ล้วนๆ แชบอลของเกาหลีใต้มีความสามรถในการพัฒนาคนทุนมนุย์และยังสามารถดึงดูดบุคลากรที่เก่งกาจ ที่มีคุณภาพและมีความรู้แฝงซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญมากของทุนมนุษย์และแชบอลยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้มีการฝึกอบรมสั่งพนักงานไปเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศและจัดอบรมให้พนักงานภาพในบริษัท และมีการตั้งศูนย์วิจัยที่ทำการวิจัยทั้งขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง และตั้งหน่วยงานที่คอยติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าในอนาคต

2) รัฐบาลเกาหลีใต้ลงทุนอย่างมากกับการศึกษาโดยรัฐบาลเกาหลีใต้จัดสรรงบประมาณขยายฐานการศึกษาและสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทั่วถึง รัฐบาลเกาหลีใต้มีการงางแผนการศึกษาอย่างมีขั้นตอน กล่าวคือเมื่อรัฐบาลวางแผนที่จะนำประเทศสู่ประเทศอุตสาหกรรมรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทุกระดับเพื่อป้องกันปัญหาความขาดแคลนด้านแรงงานที่มีคุณภาพ เช่น เมื่อผลักดันให้แชบอล ลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์รัฐบาลก็ตั้งแผนกรถยนต์ขึ้นในมหาวิทยาลัย และตั้งแผนกวิศกรรมย้อนรอยเพื่อทำการเรียนรู้วิธีการผลิตและนำความรู้แหล่งนี้มาใช้ ระบบการศึกษาภาคบังคับของเกาหลีใต้ด้วย แต่เกาหลีใต้ก็มีปัญหาเหมือนประเทศไทยคือ นักเรียนทุกคนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงและเมื่อจบการศึกษาจะประกันได้ว่าทุกคนจะมีงานที่ดีเงินเดือนสูง กลุ่มแชบอลก็มั่นใจว่าได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยที่กล่าวถึงคือ 1) Seoul University 2) Koren University 3) Yonsee University หรือมีชื่อย่อว่า (SKY)
คนที่จบจาก (SKY)เป็นกลุ่มคนที่ผลักดันให้เกาหลีใต้ประสพความสำเร็จในการพัฒนาจนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในส่วนแรงงานทักษะสูงรัฐบาลเกาหลีได้ตั้งโรงเรียน Meisterschool(เป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษา) ผลิตช่างทักษะสูงโดยจะเปิดสาขาวิชา ตามความต้องการของกลุ่มแชบอล

ในส่วนครอบครัวเกาหลีใต้ก็ส่งเสริมลูกหลานในด้านการศึกษาโดยได้อธิพลมาจากลัทธิขงจื้อโดยครอบครัวชาวเกาหลีใต้ใช้เงินของครอบครัวเป็นจำนวนมากกับการศึกษา โดยมีค่านิยมที่ไม่ต้องการให้ลูกลำบากเหมือนพ่อแม่ที่มีการศึกษาน้อย ทำให้ปัจจุบันคนเกาหลีใต้มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก เหรียญย่อมมี2 ด้าน ปัญหาที่เกิดชั้นเมื่อพ่อแม่ทุ่มเทเงินและเวลาให้กับลูกสูงมากย่อมมีความคาดหวังสูงแต่เมื่อไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการคนเกาหลีใต้ไม่ยอมรับคนที่พ่ายแพ้ต่อการแข่งขันและจากที่สังคมที่ไม่มีการนับถือศาสนาที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะแก้ใขในสังคมเกาหลีใต้

3)Human Resources ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคคลากรของกลุ่มแชบอลเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จของกลุ่มแชบอลตัวอย่างเช่น กลุ่มแชบอลซัมซุง (กลุ่มแชบอลสามดาว) ในช่วงเริ่มต้นมีความพยายามที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพทัดเทียมสิ้นค้าจากโซนี่ที่เป็นเจ้าตลาดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่บุคคลากร (ทุนมนุษย์) ของกลุ่มแชบอลซัมซุง มีความรู้และความชำนาญไม่เพียงพอ จึงทำการต้องการนำเข้าทุนมนุษย์จากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา เป็นต้น

ในช่วงทศวรรคที่ 90 เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำทำให้บริษัทญี่ปุ่นลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาทำงานพร้อมทั้งลดเงินเดือนของวิศกรลงด้วย กลุ่มแชบอลซัมซุงก็ได้รับผลกกระทบเช่นกัน แทนที่จะลดคนงาน กลับมองเห็นโอกาสที่จะได้บุคคลากรที่มีความรู้และมีความชำนาญ ที่ไม่สามารถหาได้จากคนเกาหลีใต้ จึงเพิ่มงบประมาณสรรหาทุนมนุษย์จากต่างประเทศมาพัฒนาสิ้นค้าโดยมีการจ้างวิศวกรจากญี่ปุ่นมาทำงานในช่วงวันหยุดโดยต้องการความรู้และความชำนาญของวิศวกรเหล่านี้มาช่วยปรับปรุงและผลิตสินค้าใหม่จนปัจจุบันซัมซุงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าโซนี่และนำหน้าโซนี่ได้ ในส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นรถยนต์ เริ่มแรกฮุนไดผลิตรถยนต์ที่ยังไม่ได้คุณภาพที่ดีพอ กลุ่มฮุนไดใช้วิธีการจ้างวิศกรที่เกษียณอายุ จากญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน มาเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และถ่ายทอดความชำนาน ให้กับวิศวกรชาวเกาหลีที่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วทำให้ในปัจจุบันสินค้าเกาหลีมีคุณภาพดีและก้าวล้ำไปกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก

“ทุนมนุษย์เป็นปาฎิหารย์ที่นำพาเกาหลีใต้สู่ความสำเร็จ”

Visitors: 103,360