DATATHON หนุนสตาร์ทอัพไทย ติดปีกธุรกิจเกษตรและอาหาร

เทคโนโลยีและไอโอทีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที่เพาะปลูกทำการเกษตรกลับลดน้อยลงอย่างมาก แล้วการเกษตรกับอาหารจะพลิกโฉมไปอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ C asean-Dream Office , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัทที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด เปิดตัวโครงการ DATATHON แข่งขันบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ในหัวข้อ “Agriculture and Food Technology” เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอาหารของไทยสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0

นายนันทัชพร จิระวิชชาสกุล C asean-Dream Office ผู้ดำเนินงานพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ กล่าวว่า โครงการ DATATHON กระบวนการกลั่นไอเดียสตาร์ทอัพและประกวด (Pitching) ตั้งแต่ 15 - 16 ก.ค. 60 เปิดกว้างสำหรับสตาร์ทอัพ นักศึกษา หรือผู้สนใจที่จะมาร่วมดวลไอเดียเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งมีศักยภาพสูงและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ทั้งในประเทศและตลาดโลก เราเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) สมัครได้ตั้งแต่ 1- 5 คน / ทีม (เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้) 2) สมาชิกในทีมควรประกอบด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักเทคโนโลยี นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้ และอย่างน้อย 1 คนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3) ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา

โครงการ DATATHON ได้รับความสนใจดียิ่ง มีผู้ร่วมโครงการจากหลายอาชีพ 37 คน 8 ทีม ตลอด 3 วันของ DATATHON โดยวันแรกจัดปฐมนิเทศแบ่งกลุ่มตาม 5 หัวข้อได้แก่ Sensor (remote) Livestock,Sensor (remote) Crops, Food Packaging, Food Innovation และ Food Logisticส่วนวันที่สองทุกทีมจะได้ร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ มีกิจกรรม Prototype ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และในวันสุดท้ายจัดแข่งขันไอเดียนวัตกรรม

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทำรายได้ให้ประเทศปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตปีละกว่า 10% และมีนโยบายที่สำคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกจากรากฐานทางเกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรได้สนับสนุนการเติบโตพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตลอดมาแนวโน้มของธุรกิจเกษตรและอาหารไม่ได้อยู่ที่ขนาด แต่อยู่ที่ทำอย่างไรจะใส่เทคโนโลยีลงไปตอบโจทย์ผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจไม่ว่าใหญ่เล็กจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มคุณภาพ คุณค่าและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทันความต้องการของผู้ซื้อ และมาตรฐานการค้าที่เข้มงวดมากขึ้นตอบรับยุคไทยแลนด์ 4.0 แนวโน้มของธุรกิจเกษตรและอาหาร คือ การเปลี่ยนแปลงความชอบในอาหารผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงและแสวงหาอาหารใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและตรงความต้องการ มีทางเลือกที่แปลกใหม่มากขึ้น เช่น โปรตีนจากแมลง ซึ่งมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์อีกแนวโน้มคือเทคโนโลยีการถนอมอาหาร เช่นเมนูอาหารจากเชฟดังที่แช่เยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze drying) สามารถเปิดกระป๋องเติมน้ำร้อนพร้อมรับประทาน ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยคืนรูป รส กลิ่น สีสัน และคุณค่าอาหารครบถ้วน

ด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เกษตรและอาหารคือความมั่นคงของประเทศและภูมิภาคโลก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาที่ดินการเกษตรน้อยลง ขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเสริมประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มเกษตร และโรงงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นแนวโน้มการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ในหลายระดับการตัดแต่งยีน การขยายพันธุ์พืชมีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ อีกแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตพืชผลและอาหารในห้องแล็บปฏิบัติการ โดยจะข้ามขั้นตอนการทำฟาร์มเกษตรกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก

สำหรับโครงการ DATATHON จะมุ่งยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิต หรือการตลาดช่วยลดความเหนื่อยยากของเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาสู่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติเช่น สมาร์ทฟาร์ม ระบบอัตโนมัติ ระบบน้ำหยด เป็นต้นโครงการ DATATHON ได้วางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันไอเดียสร้างนวัตกรรมและสตาร์ทอัพรวม 4 ครั้ง นับจากปีนี้ถึงต้นปี 2561 ได้แก่

• DATATHON ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2560 หัวข้อ “Agriculture and Food Technology”
• DATATHON ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 หัวข้อ “Biomedical”
• DATATHON ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560 หัวข้อ “Drone”
• DATATHON ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2561 หัวข้อ “Smart Living”

ทั้งนี้เราจะนำผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันสตาร์ทอัพ DATATHON ในแต่ละครั้ง มาแข่งขันกันในงาน KMITL Engineering Project Day 2018 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในช่วงเดือนเมษายน 2561 อีกด้วย

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความเป็นเลิศด้านอาหารและการเกษตรเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่เราต้องไม่หยุดนิ่งและการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรและอาหาร จะทวีความสำคัญมากขึ้น การทำ “การเกษตรอัจฉริยะ”เป็นแนวโน้มภาคบังคับที่ประเทศไทยจะต้องสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในภาคเกษตรกรรมนำมาสู่ความได้เปรียบในการวางยุทธศาสตร์ด้านอาหารเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและเป็นความมั่นคงทางอาหารของชาติสำหรับประเทศไทยเรามีนโยบายเรื่องเกษตรอัจฉริยะออกมาแล้ว คงเหลือแต่การนำนโยบายไปสู่การทำให้เกิดขึ้นจริง อาทิ สร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มาตรการภาษีให้ผู้ประกอบการในการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเรียนรู้และพัฒนาปรับแต่งให้เหมาะสมกับปัจจัยของประเทศ กิจกรรมสร้างความตื่นตัวและการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture Literacy) ในภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร ไปจนถึงการสร้างมาตรการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหารอย่างจริงจัง การสนับสนุนยกระดับให้ผู้ให้บริการด้านเกษตรและอาหารของไทยสามารถขยายการให้บริการจากในประเทศไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ได้อีกด้วยระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้ในฟาร์ม การสื่อสาร IoTจะสร้างโอกาสในการเกิดตลาดใหม่ๆ ในทุกพื้นที่ที่มีสมาร์ทโฟน และทำให้คนทำฟาร์มเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์กลไกทางด้านการเงิน เป็นต้น

นายไซม่อน หลิน เจ้าของธุรกิจElite Co-op กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตการเกษตรที่สำคัญของโลก แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้อง พึ่งพาดินฟ้าอากาศตามสภาวะธรรมชาติที่ไม่แน่นอนทำให้ผลผลิตตกต่ำผลผลิตจำนวนมากเสียหายไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอ แนวโน้มจะมีการแชร์ข้อมูลระหว่างเกษตรกรผ่านเทคโนโลยี (Leverage Accumulation) ช่วยกันขับเคลื่อนเป็นกลุ่มจะทำให้ประสบผลสำเร็จดีกว่าทำเพียงลำพัง ใช้นวัตกรรมเกษตรโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรจะเพิ่มมากขึ้นเช่น เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร เพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงรักษาการเป็นฐานสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป อีกแนวโน้มหนึ่งคือการกระจายเครือข่าย (Decentralization) และเข้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุน แทนที่จะทำฟาร์มในที่ห่างไกล ก็ใช้เทคโนโลยีทำฟาร์มในเมือง ไม่ต้องพึ่งแต่ลมฟ้าอากาศเพียงอย่างเดียว ใช้แรงงานน้อย ทั้งนี้ Elite Co-op ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงที่ดิน 14 ไร่ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ให้เป็นสมาร์ทฟาร์มที่ยั่งยืนผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ ร่วมกับลูกค้าแก้ไขปัญหาร่วมกันและแบ่งปันความรู้สู่สำเร็จ

นายกานต์ ไตรทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตร บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มด้านเกษตรและอาหารจะมีการผสมผสานระหว่างสุขภาพและเกษตรกรรม มีการพัฒนาการจัดลำดับและการจัดการพันธุกรรม มีการค้นคว้าทางด้านชีวการแพทย์ รวมทั้งมีการวิจัยซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยทั้งด้านเกษตรและอาหาร การควบคุมการผลิตแบบรวบกระบวนการผลิตในแนวตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือบริการ จะปรับเปลี่ยนหลายมิติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจของแต่ละลูกค้า และลดต้นทุน บริษัทฟาร์มการเกษตรในรุ่นต่อไปก็จะใช้เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ ระบบอัตโนมัติในการจัดการฟาร์ม และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ระบบนี้ ผู้บริโภคจะได้รับสุขภาพที่ดีและคุณค่าจากการซื้อหรือสนับสนุนกิจการที่มีแนวคิดดีๆ มีธรรมาภิบาลหรือช่วยสังคมชุมชน ยกตัวอย่าง บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัดเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา จากศูนย์การเรียนรู้เล็กๆมาเป็น“ข้าวหอมคุณยาย” ปลอดสารพิษที่ผลิตจากความสุขเพื่อคนไทยทุกคนความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี และไม่จำเป็นต้องแพง เราสร้างความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ โดยมีแนวคิดว่า“ความสุขคือการแบ่งปัน” ตั้งแต่คนปลูก คนเก็บเกี่ยว คนผลิตคนขายและผู้บริโภค


 • ลงนามความร่วมมือโครงการ ECO Creator (2).JPG
  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบ...

 • photo2.jpg
  ตลาดยิ่งเจริญ ก้าวสู่ปีที่ 62 ประกาศทิศทางสู่ตลาดสดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปรับกลยุทธ์...

 • Photo-2.jpg
  ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุ รกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิ ชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจร...

 • อุตตม สาวนายน.jpg
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “สมาร์ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2017” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีในภูมิภ...

 • 12861.jpg
  ปัจจุบันเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งแรกที่ทุกคนจะทำเหมือนกันหมด ก็คือพิมพ์คำค้นหาสิ่งที่ต้องการ ลงบน Google หรือ Facebook...
Visitors: 103,362