ซอฟต์แวร์พาร์ค เดินหน้าสร้างนักศึกษา สู่สตาร์ทอัพ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Demo Day นำเสนอแนวคิดผลงาน9 ทีมสุดท้ายใน “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice)”หวังเป็นเวทีสร้างประสบการณ์นำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ รวมถึงสร้างทักษะแก่นักศึกษาตรี-โท-เอก รวมถึงที่จบใหม่ และนักพัฒนาอิสระ ให้สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ และพร้อมเติบโตเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ได้ต่อไป ผลทีมวอชอีซี่ (WASH’s Easy)จาก ม.ขอนแก่น ทีมปิ่นโต(Pinto)จาก ม.รังสิต และทีม (ฮัพพี่สเปซ) Huppy.Spaceจาก มจพ. เป็น 3 ทีมที่คว้าเงินสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ จำนวนทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี

นายเฉลิม พลตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์พาร์คสวทช. ได้ริเริ่มจัดทำ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น หรือ Digital Innovation StartupApprenticeเพื่อเปิดโอกาสการฝึกงานและสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ตรี-เอก) นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตได้ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิคและด้านธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่น การบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup (คือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกยุคดิจิทัล) การลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจตลาดและความต้องการลูกค้า การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการให้ทุนสนับสนุน เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมพร้อมที่จะขยายผลใช้งานได้จริงในอนาคตและสามารถส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อบ่มเพาะธุรกิจในโอกาสต่อไป”

“โดยช่วงที่ผ่านมา (มกราคม - เมษายน 2560) โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการจะเป็น Startupและนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งโครงการสามารถออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ได้ รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล บริหารธุรกิจ การตลาด การออกแบบ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย บริหารธุรกิจ เกษตร อาหาร เป็นต้น ตลอดจนผู้จบการศึกษาใหม่ หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ซึ่งได้จัดอบรมทั้งในด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup ไปแล้วกว่า 112 คน จากทั้งสิ้น 68 โครงการ และได้คัดเลือกทีมที่มีความพร้อม จำนวน 9 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Demo Day นำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ ซึ่งเวทีดังกล่าวจะช่วยสร้างประสบการณ์การนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ จำนวน 3 ทีม ทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ตลอดจนโอกาสพบปะลูกค้า พบเจอนักลงทุนและสตาร์ทอัพรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ”

ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าวต่อว่า “ผลที่จะได้รับจากโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเป็น Startup ในอนาคต ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไปได้ ตลอดจนช่วยสร้างให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการตลาดและขยายผลใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (Food & Agri. Tech) นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Tech) นวัตกรรมการบริการและสื่อ (Service Tech) นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Tech) และระบบควบคุมอัตโนมัติและ Internet of Things (Industry 4.0) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป”

ทั้งนี้ 9 ทีม ที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่ ทีมที่ 1Beauty Click (เว็บไซต์หาช่างแต่งหน้าทำผม) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.Manchester และ ม. เกษตรศาสตร์ / ทีมที่ 2Everysale (แอพรอคิวร้านอาหารบุฟเฟ่ต์) ประเภทนิสิตนักศึกษาจาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 3ZSAPCE (ระบบค้นหาและจองร้านกาแฟหรือร้านอาหาร) ประเภทนิสิตนักศึกษาจากจากจุฬาลงกรณ์ฯ/ ทีมที่ 4PINTO (แอพบริการส่งอาหารกลางวันจากร้านดัง) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.รังสิต /ทีมที่ 5WASH’S EASY (แอพเติมเงินออนไลน์เพื่อใช้ในการจ่ายค่าบริการซักผ้า) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 6 Worldrounding (แอพหาและจองห้องพัก) ประเภทนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน จาก ม.ศรีปทุม ม.ศรีนครินวิโรฒ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ ทีมที่ 7 TESR (สอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Robot ผ่านสื่อออนไลน์) ประเภทนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ จากจุฬาลงกรณ์ฯ/ ทีมที่ 8 Wonga (แอพทำบัญชีราย
รับ-รายจ่าย) ประเภทนิสิตนักศึกษาจาก ม.กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ และทีมที่ 9Huppy.Space (เว็บไซต์รวบรวมจุดรับพัสดุใกล้บ้าน)ประเภทนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 • ScreenHunter_02 Sep. 25 21.56.jpg
  ฯพณฯ นิคม ไวยรัชพาณิช (ที่4 จากซ้าย) อดีตประธานวุฒิสภา นายเกียรติศักดิ์ จันทรา (ที่ 2 จากซ้าย) วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิ...

 • รูป-re.jpg
  อิมแพ็ค ร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ ร่วมจัดงาน Asian Construction Week ผนึกกำลังระหว่าง 3 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและการปรับปรุงอาคาร คือ งาน CONCRET...

 • คุณสิทธิพร1.jpg
  THBA เผย Q3 ตลาดบ้านสร้างเองส่งสัญญาณเป็นบวก ขณะที่ยอดขายบ้านกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ เดือนกค.เติบโตเฉลี่ย 11% ชี้ภาพรวมตลาดปรับตัวดีขึ้นเกิดจากการปรับตัวและแข่งขันจัดโปรฯ หั่นกำไร กระตุ้...

 • C90A7738-1.jpg
  ธนาคารออมสิน เปิดจินตนาการสู่นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ กับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ concept “ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริง” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เวทีแห่งโอก...

 • POSTER-Food machine.jpg
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ขอเชิญผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาห...

 • cover_image_424fc269390f6096b182938761456a69.png
  ดาว คอร์นนิ่ง ผู้นำด้านการผลิตซิลิโคนชั้นนำของโลกรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อาศัยการใช้ซิลิโคนเป็นพื้นฐานเตรียมยกทัพผลิตภัณฑ์ซิลิโคนสุดล้ำที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตหลอดไฟแอลอีดีท...

 • Gates Opening Office in Singapore.jpg
  เกทส์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสายพานและผลิตภัณฑ์กำลังของไหล เปิดตัวสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ เกทส์ยังได้ลงทุนเพื่อเปิดศูนย์บริการลูกค้าที่ถ...

 • IMG_9635.jpg
  กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงานเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงานในงาน“Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไ...

 • logo.jpg
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อรับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อร่วมงานในโครงการวิจัย/โครงงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 1...

 • ScreenHunter_01 Mar. 21 20.26.jpg
  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017”ภายใต้ธีม“Towards A Low-Carbon Society”จัดโดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จุฬา...

 • Photo-1.jpg
  มหกรรมแสดงสินค้าและความงามสุดฮอต Shopping Paradise & Beauty Parade ที่เนรมิตพื้นที่โซน CG ของศูนย์สิริกิติ์ ให้เป็นเหมือนสวรรค์ของนักช็อป โดยรวบรวมสินค้ากลุ่มแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็...

 • ktb.jpg
  แบงค์กรุงไทยยกขบวนบ้าน คอนโดฯ มือสอง และที่ดินทำเลทอง พร้อมอัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ จ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์เพียง 1%สร้างความคึกคักในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36ณ ศูนย์การประชุมแห่...

 • ทุนอาชีวะ.jpg
  มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่ว...

 • ScreenHunter_01 Feb. 14 21.10.jpg
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (SETA 2017) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิ...

 • GR2_3064.jpg
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขานรับแผนอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล จับมือ อิมแพ็คฯ และ MEX Exhibitions เตรียมพร้อมจัดงาน “Tha...

 • ScreenHunter_02 Jan. 30 23.14.gif
  ขอเรียนเชิญเพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า Cold Chain & Warehousing ครั้งยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอาเซียน งานแสดงสินค้า Asia Cold Chain Show (ACCS) ครั้งที่ 3 และ Asia Warehousing Show (AW...

 • AW AD thbf.jpg
  ส.ไทยรับสร้างบ้าน ชี้หนี้ NPL แบงก์กลุ่มอสังหาฯ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลปีนี้ แบงก์สกรีนลูกค้าสินเชื่อเข้มข้น สวนทางตัวเลขเป้าสินเชื่อโตและการแข่งขันดุเดือด เผยที่ผ่านมาผู้ประกอ...

 • คุณอับดุล ราฮิม บิน ฮายี ฮิตัม.JPG
  อิงเกรส อินดัสเตรียล ประกาศตัวเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระดับอาเซียนรายแรกที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET โชว์จุดแข็งฐานการผลิต 9 บริษัทย่อยใน 4 ประเทศ พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีระดับสูง และฐ...

 • ScreenHunter_01 May. 09 21.00.jpg
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด และ MEX Exhibitions จัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” โชว์ความยิ่งใหญ่ของนวัตก...

 • 1_ASA Perspective_2018.jpg
  เอสซีจี เตรียมโชว์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคดิจิทัล สะดวกสบายด้วยโซลูชั่นครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักบ้าน ในงานสถาปนิก’61 ตั้ง...

 • ภาพข่าว_JDPOOLS@Architect18_Fotor.jpg
  เจ.ดี.พูลส์ จัดโปรดี ‘ไม่มีธรรมดา’ ร่วมงานสถาปนิก’61 นายนิพัทธ์ พัชราภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ผู้นำอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำจัดโปรโมชั่นเอาใจครอบครัวคนรักสุขภาพ...
Visitors: 103,364