ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สินและสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.48%
ซิเมนต์ 12.36%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.78%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.81%
กระเบื้อง 6.79%
วัสดุฉาบผิว 3.64%
สุขภัณฑ์ 2.14%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.21%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.79%
รวม 100%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 -มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.03% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง 1.1% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 3.8% เหล็กเพิ่มขึ้น 3.3% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.2% อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.3%
และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

ดัชนีรวม +1.03%
ไม้ +3.80%
ซีเมนต์ -1.10%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต -1.10%
เหล็ก +3.30%
กระเบื้อง 0.00%
วัสดุฉาบผิว +0.20%
สุขภัณฑ์ 0.00%
อุปกรณ์ไฟฟ้า +0.30%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ +1.80%

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ โดยในครั้งหนึ่งค่าแรงได้มีการปรับขึ้น โดย
พิจารณาจากค่าแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 300 บาท/วัน เป็น 330 บาท/วัน (หรือปรับเพิ่ม 3.33 %) ตามประกาศ
ของกระทรวงแรงงาน ในเดือนมกราคม 2560 ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง จึงขึ้นเพียง 1.29% ในไตรมาสที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าวัสดุ 60% 1.034% 60.62%
2. ค่าแรง 20% 3.330% 20.67%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%
100% 101.29%
สรุป 1.29%

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2560 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มี.ค.2560
1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธ.ค.2559 (ธ.ค.59-มี.ค.60)
2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธ.ค.2559-มี.ค.2560 ปรากฎราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่ม +1.03% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับ
เพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุเหล็ก วัสดุอื่นๆ ไฟฟ้า ราคาปรับเพิ่มขึ้น (โดยกลุ่มเหล็ก ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ดูได้จากดัชนีข้างต้น) ส่วนกลุ่มซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ปรับลดลง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +1.03%
3. ค่าแรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 1 ม.ค. 2560 (กรุงเทพ และปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น 10
บาท/วัน เป็นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 310 บาท/วัน หรือเพิ่ม 3.33%)
4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +1.29%

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

Visitors: 103,365