ทุนมนุษย์ในยุดอุตสาหกรรม 4.0

อาจมีคำถามว่าอุตสาหารรม 4.0 คืออะไร และจะต้องเตรียมการรับมืออย่างไร ปัจจุบันภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวข้ามอุตสาหกรรมยุค 3.0 มาสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในยุคอุตสาหรรม 3.0 ซึ่งก็คืออุตสหกรรมที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติมาช่วยในการผลิตสินค้าให้ได้สินค้าจำนวนมากและในต้นทุนที่ต่ำลง แต่ก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมากในการผลิตอยู่ แต่เนื่องด้วยนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา,ลาว,พม่า, เวียดนาม) ทำให้ไม่สามารถอยู่ในอุตสาหกรรม 3.0 ซึ่งใช้แรงงานจำนวนมากและต้นทุนการผลิตที่สูง การปรับตัวของไทยมีความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาคอุตสหกรรมของไทยด้วยอุตสหากรรม 4.0 จึงเข้ามาแทนที่โดยจะเป็นอุตสหกรรมที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคโดยมีการใช้เครื่องจักรหุนยนต์ที่สามารถคิดเองได้และตัดสินใจเองได้ มีการเชื่อมต่อถึงความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล แต่สามารถผลิตได้รวดเร็วและในปริมาณมากได้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและสามารถแข่งขันได้

อุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่โดดเด่นคือ
1) เทคโนโลยีชีวภาพเช่น ตัดแต่งทางพันธุกรรม GMO
2) การขนส่งทางอากาศ, ยานบิน, และยานอวกาศ
3) วัสดุศาสตร์ เช่นคาร์บอนไฟเบอร์
4)การออกแบบแฟชั่น ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์
5) อิเลคทรอนิดขั้นสูงเช่น รถยนต์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
6) อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ

ตัวอย่างของความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีก่อสร้างได้แก่การใช้เครื่องจักรก่อสร้างเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้ในการสร้างบ้าน ไม่ต้องใช้แรงงาน ก่ออิฐ ฉาบปูน สามารถสร้างบ้านตามแบบได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายในอนาคตแรงงานไร้ฝีมือจะมีความต้องการน้อยลง แต่จะใช้แรงงานมีฝีมือมากขึ้น และ แรงงานในยุค 4.0 จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะการทำงานเฉพาะด้านสูง ในการก้าวข้ามจากยุค 3.0 ไปสู่ยุค 4.0 จะต้องเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดผู้ประกอบการต้องเตรียมการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาสู่เครืองจักรอัตโนมัติ ฉะนั้นการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจะลดน้อยลงแต่จำเป็นต้องพึ่งแรงงานฝีมือทักษะมากขึ้น เมื่อทุนมนุษย์มีคุณภาพมากขึ้นแนวคิดการบริหารบุคคลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมโดยจะต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรและให้ความสนใจกับ Work Life Balanceการทำงานของพนักงานให้ความสุขมากขึ้น ทั้งในสถานที่ทำงานและบ้านพักของพนักงาน และฝ่ายบุคคลจะเปลี่ยนจาก Business Partner ในยุค 3.0เป็น Business Driver ในยุค 4.0 โดยฝ่ายบุคคลจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญ มีหน้าที่หลักที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและอย่างยั้งยืน

สาเหตุที่ฝ่ายบุคคลในยุคอุตสาหกรรม 3.0 ปรับตัวมาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีปัจจัยมาจาก
1. การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน เนื่องจากมีการแข่งขันจ้างแรงงานที่มีทักษะดี ทำให้เกิดสภาวะสมองไหล
2. มีการใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทั้งจากกฎหมายและผู้บริโภค
3. มีความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์มากขึ้น
4. ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงขึ้น และผู้ผลิตมีมากขึ้นทำให้การแข่งขันสูงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อผลิตสินค้าได้คุณภาพดีเหนือคู่แข่ง

การปรับปรุงองค์กรให้เป็นยุค 4.0 ทำได้โดย

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Branding)
2. กำหนดนโยบายใดๆต้องคำนึงถึง Stakeholder
3. ต้องปรับปรุงการสื่อสารทั้งภาในและภายนอกขององค์กร (Internal & External Communication)
4. ต้องมีการทำ CSR ให้พนักงานมีจิตอาสาในยุค 4.0 ฝ่ายบุคคลจะเผชิญปัญหาสมองไหลจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป

การบริหารบุคคลในยุค 4.0 (Human Resources Management 4.0)
1. ต้องสร้างองค์กรให้มีความใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันสร้างความผูกพันพนักงานกับองค์กร(Engagement)
2. สร้างลักษณะงานที่ทำให้มีความมั่นคงในการทำงาน (Job Security)
3. ให้พนักงานมีโอกาศเรียนรู้สื่งใดๆ ตลอดเวลา (Life Long Learning)
4. สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงาน (Work Life Balance)
5. จ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามความสามารถ (Compensation & Benefit)
6. ให้พนักงานมีโอกาศเติบโตในสายงาน(Career Path)

จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องปรับปรุงคือ อุตสาหกรรมต้องมีแผนงานที่จะต้องพัฒนาพนักงานเดิมให้มีทักษะที่สูงขึ้นแล้วเตรียมรับพนักงานใหม่ที่ทักษะสูง มาเตรียมพร้อมกับเครื่องจักรเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่ของเก่า

Visitors: 103,362