วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิตยสาร   Construction Variety เป็นนิตยสารชั้นนำในวงการก่อสร้าง
2. เพื่อให้มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
3. เพื่อให้นิตยสารเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านและตัดสินใช้บริการซื้อมาอ่าน สมัครสมาชิก และตัดสินใจซื้อหน้าโฆษณา
อย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดปี

4. เพื่อให้นิตยสารมีกำไร มีผลประกอบการที่ดีอันจะนำพาให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
5. เพื่อให้การบริหารจัดการมีศักยภาพสูงสุดเป็นสากลอย่างเต็มรูปแบบของการพัฒนานิตยสาร

Visitors: 103,362