พันธกิจ

พันธกิจ
1. การพัฒนารูปเล่มและเนื้อหาของนิตยสารให้ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านและลูกค้าเป้าหมายโฆษณา
2. พัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่ายให้มีความคิด ความสามารถในการที่จะช่วยกันพัฒนานิตยสารไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
3. หามุมมองตลาดใหม่ๆ เพื่อเป้าหมายในการได้มาซึ่งรายได้ด้านโฆษณาและสมาชิก เพิ่มมากขึ้น

Visitors: 105,267